Våra villkor

Köp och sälj tryggt genom Auktionisten och Auctionet.

Köpvillkor

Provisioner

 • 22,5 % provisionsavgift per objekt, inkl. moms
 • 80 kr slagavgift per objekt
 • Vissa föremål är knutna till upphovsrättslagen. För dessa föremål tas ut en avgift om 5%. Se vidare under www.bildupphovsratt.se.

Betalningsvillkor

För varje enskilt auktionsobjekt som sålts tillkommer en försäljningsprovision samt en slagavgift. Den Vinnande Kunden kan även komma att ansvara för betalning av följerätts-/konstnärsavgift.

Det åligger den Vinnande Kunden att ta del av samtliga gällande avgifter som gäller vid köp av Auktionsobjektet. Den Vinnande Kunden ska betala alla avgifter relaterade till köpet, inklusive lagstadgade skatter. Betalning av köpeskillingen ska ske inom fem (5) kalenderdagar efter avslutad auktion. Se vidare på Auctionets hemsida under Användarvillkor punkt 2.4

Fullmakt för avhämtning av föremål

Kontoinnehavaren har möjlighet att utfärda en fullmakt för den person som ansvarar för att hämta föremålet. Fullmakten skall skriftligen skrivas och skall innehålla personuppgifter som styrker identiteter samt vara Auktionisten i Södertälje AB tillhanda hos Auktionisten i Södertälje AB innan föremålet hämtas.

Säljvillkor

Provisioner

 • 15% provisionsavgift per objekt, inkl. moms
 • 100 kr slagavgift per objekt

 

 

Förvaringsvillkor

Avhämtning av Auktionsobjektet kan ske först efter fullgjord betalning av köpeskillingen.
För Auktionsobjekt som inte avhämtats inom fem (5) kalenderdagar efter avslutad auktion debiteras Kunden en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista. Auktionsobjekt som inte avhämtats inom åtta (8) kalenderdagar efter avslutad auktion, äger Auktionsföretaget rätt att omförsälja, överföra till ett lagrings-/speditionsföretag eller kassera. Omförsäljning, överföring och kassering enligt denna punkt sker på Kundens bekostnad och, i tillämpliga delar, i enlighet med de villkor som framgår av punkt 2.3 ovan.

Ångerrätt

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med svenska lagen (2005:59). 

Köparen ska meddela Auktionisten i Södertälje AB att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Auktionsobjektet i sin egen eller via ombuds besittning. 

Meddelande om ångrat köp ska innehålla Auktionsobjektets föremålsnummer samt Köparens kundnamn, och lämnas till Auktionisten i Södertälje AB via Auctionets hemsida. 

Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar efter du meddelat Auktionisten i Södertälje AB om utnyttjandet om ångerätten, returnera auktionsobjektet. Har Auktionsobjektet avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till Auktionisten i Södertälje AB. Se vidare på Auctionets hemsida under Användarvillkor punkt 2.3

  Reklamationer

  Reklamation kan åberopas då kunden anser att rubricering och beskrivning ger en vilseledande bild av föremålet. I de fall där en reklamation är godkänd åtar sig Auktionisten i Södertälje AB att återbetala varans försäljningsvärde samt de avgifter som tillkommer för återlämning av föremålet till auktionshuset.

  Ansvar för fel

  ALLA AUKTIONSOBJEKT SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK. Det ankommer på Kunden att innan auktionen noggrant undersöka och bedöma Auktionsobjektets skick och beskaffenhet. Uppgift i auktionsförteckningen avseende exempelvis ett Auktionsobjekts uppgivna upphovsman, äkthet, ålder, proveniens, teknik eller skick är endast vägledande för Kunden vid dennes undersökning av Auktionsobjektet. Avbildning av ett Auktionsobjekt i auktionsförteckningen sker endast i identifieringssyfte och kan ej användas för avgörande av Auktionsobjektets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i auktionsförteckningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Auktionsföretaget ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material, som exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä, eller sådana fel och brister som inte framgår av bilden på Auktionsobjektet i auktionsförteckningen. Auktionsföretaget friskriver sig från och ansvarar inte för att beskrivningar av Auktionsobjektet i auktionsförteckningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter. Auktionsföretaget tar inget ansvar för funktionen hos ur och urverk, mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål. Auktionsföretaget tar inte heller ansvar för innehållet i en auktionspost omfattande ett parti av föremål.

  Auktionsföretaget äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Auktionsföretaget har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger den Vinnande Kunden rätt att häva köpet, och mot återlämnande av föremålet återfå erlagd köpeskilling, vilken motsvarar det klubbade priset plus provisioner och skatt samt andra avgifter som har betalats av den Vinnande Kunden. Om Auktionsobjektet är ett nytt föremål (det vill säga inte ett begagnat föremål) kan den Vinnande Kunden, istället för avhjälpande av felet, erhålla avdrag på köpeskillingen.

  Eventuella fel i ett Auktionsobjekt ska reklameras till Auktionsföretaget snarast efter det att den Vinnande Kunden märkt eller borde ha märkt felet.